nissintech
DANH SÁCH CHUYÊN MỤCclose chuyen muc

Cửa cuốn cao cấp

Chủ Nhật, 08/07/2012 - 18:28
 

 

 COÂNG TY TNHH NGUYEÂN CAÙT TÖÔØNG

ÑC: 32 ÑÖÔØNG SOÁ 10, P.HIEÄP BÌNH CHAÙNH, Q.THUÛ ÑÖÙC, TP.HCM

XSX: 389/5 QUOÁC LOÄ 13, P. HIEÄP BÌNH PHÖÔÙC, Q.THUÛ ÑÖÙC, TP.HCM

ĐT: 0903.088.660 - FAX: 08.62833092

Mail: cuacuonnhom@gmail.com  - Web: www.cuacuonvn.com.vn

BAÛNG BAÙO GIAÙ
NGAØY 20/05/2012

CỬA CUỐN CAO CẤP NHÔM HAI LỚP CÔNG NGHỆ ĐỨC.

 

STT

Quy Caùch – Saûn Phaåm

Maõ SP

Bảo hành

Gía VNÑ/m2

 

DOØNG SAÛN PHAÅM TIEÂU CHUAÅN ALLUDOOR

01

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng) dày 0.8 ly, 6.0 kg/m2.

ALLU
KDT 044

3 năm

800.000 đồng

02

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng)  dày 0.85 ly, 6.5 kg/m2.

ALLU
KDT 075

3 năm

850.000 đồng

03

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 1 vít) dày 1.0 ly, 9.0 kg/m2.

ALLU
 MS 5122

5 năm

1.050.000 đồng

04

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 12.8 kg/m2.

ALLU
MS 5222

5 năm

1.300.000 đồng

05

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 12.4 kg/m2.

ALLU
MS 5232

5 năm

1.350.000 đồng

06

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.5 ly, 15 kg/m2.

ALLU
KDT 070

5 năm

1.500.000 đồng

07

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 12.6 kg/m2.

ALLU
MS 5224

5 năm

1.370.000 đồng

08

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 16,8 kg/m2.

ALLU
MS 5231 SD

5 năm

1.800.000 đồng

09

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 3 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 15,2 kg/m2.

ALLU
KDT 050 F5

5 năm

1.700.000 đồng

DOØNG SAÛN PHAÅM CAO CAÁP MITADOOR

10

Lá cửa đức nhôm 2 lớp (không ô thoáng)  dày 0.85 ly, 6.5 kg/m2

MITA      OT70

5 năm

900.000 đồng

11

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 1 vít) dày 1.0 ly, 8.8 kg/m2.

MITA
 CT 5122

5 năm

1.100.000 đồng

12

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.0 ly, 8.9 kg/m2.

MITA
CT 5121

5 năm

1.100.000 đồng

13

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 12.8 kg/m2.

MITA
CT 5222

5 năm

1.400.000 đồng

14

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.2 ly, 12.4 kg/m2.

MITA
CT 5232

5 năm

1.400.000 đồng

15

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.3 ly, 13.3 kg/m2.

MITA
CT 5226

5 năm

1.900.000 đồng

16

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 17.7 kg/m2.

MITA
ST5229

5 năm

2.300.000 đồng

17

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 18 kg/m2.

MITA
SD5231

5 năm

2.300.000 đồng

18

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.5 ly, 15,8 kg/m2.

MITA
SD 5228

5 năm

2.300.000 đồng

DOØNG SAÛN PHAÅM CAO CAÁP DEDO

19

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.0 ly, 9.0 kg/m2.

DEDO      D5122

5 năm

1.050.000 đồng

20

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 4 chân 2 vít) dày 1.1 ly, 10 kg/m2.

DEDO
 D521

5 năm

1.150.000 đồng

21

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.2 ly, 13.8 kg/m2.

DEDO      D45

5 năm

1.400.000 đồng

22

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.4 ly, 15.2 kg/m2.

DEDO
 D43ID

5 năm

1.450.000 đồng

23

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân đặc 2 vít) dày 1.2 ly, 11.7 kg/m2.

DEDO      D48

5 năm

1.250.000 đồng

24

Lá cửa đức nhôm 2 lớp có ô thoáng ( 2 chân 2 vít) dày 1.4 ly, 15.5 kg/m2.

DEDO
 D5501

5 năm

1.750.000 đồng

25

Lá cửa đức nhôm 3 lớp có ô thoáng ( 4 chân đặc 2 vít siêu dày) dày 1.4 ly, 14.8 kg/m2.

DEDO      D524

10 năm

1.650.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI TIEÂU CHUAÅN (TAIWAN)

26

Motor  300kg DASANUYAN (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 10 m2

300D

1 năm

3.500.000 đồng

27

Motor  500kg DASANUYAN (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

500D

1 năm

3.700.000 đồng

28

Motor  350kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2.

300H

1 năm

3.700.000 đồng

29

Motor  600kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 20 m2.

600H

1 năm

4.000.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI CAO CAÁP (TAIWAN)

30

Motor  300kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2

300Y

2 năm

5.500.000 đồng

31

Motor  400kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 17 m2

400Y

2 năm

6.500.000 đồng

32

Motor  500kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 22 m2

500Y

2 năm

7.500.000 đồng

33

Motor 500kg DASANYUAN DC 24V (gồm bộ điều khiển + UPS 72h + bộ đảo chiều)  Sức nâng dưới 17 m2

500DC

1 năm

7.500.000 đồng

DOØNG MOTOR NGOAØI CAO CAÁP (GERMANY TECHNOLOGY)

34

Motor 300kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2

300E

2 năm

6.100.000 đồng

35

Motor 400kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

400E

2 năm

6.350.000 đồng

36

Motor 500kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
 Sức nâng dưới 20 m2

500E

2 năm

6.500.000 đồng

MOTOR OÁNG CAO CAÁP (GERMANY TECHNOLOGY)

37

Motor ống ENGINES 80N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 5 m2

E80N

1 năm

4.000.000 đồng

38

Motor ống ENGINES 120N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 10 m2

E120N

1 năm

5.000.000 đồng

39

Motor ống ENGINES 230N (CN ĐỨC)(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

E230N

1 năm

6.500.000 đồng

BÌNH LÖU ÑIEÄN (UPS)

40

Bình tích điện UPS 400kg
(tích điện 20h – 30h)

400U

1 năm

2.800.000 đồng

41

Bình tích điện UPS 600kg
(tích điện 24h - 36h)

600U

1 năm

3.200.000 đồng

42

Bình tích điện UPS 800kg
(tích điện 24h - 48h)

800U

1 năm

3.700.000 đồng

43

Bình tích điện UPS 1000kg
(tích điện 24h - 48h)

1000U

1 năm

4.500.000 đồng

THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ

44

Bộ tự ngắt (chống xô)

CX

1 năm

1.000.000 đồng

45

  Bộ đảo chiều

DC

1 năm

1.600.000 đồng

46

Chìa RIMOTER (làm theâm nếu có)

RM

1 năm

300.000 đồng

 

HAØNG CHÍNH HAÕNG – CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT NHAÁT

 * Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành tp.Hồ Chí Minh.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT,chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).

- Sản phẩm được bảo hành từ 3 năm đến 5 năm kỹ thuật, màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm motor.

-Với những cửa nhỏ hơn 7m2 sẻ cộng thêm 40.000 đồng/m2 cho phần thân cửa.

-Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.

 

PHOØNG KINH DOANH:

PHAN VAÊN LAÄP 0903.088.660TagTag: cua cuon | cửa cuốn | cua cuon gia re | CUA CUON DUC |

Ngày đăng: 08/07/2012 18:28:37
Điện thoại: 0907850076
Tỉnh/TP: Toàn Quốc
Quận/Huyện:
Mã tin: 1508019
Người đăng: phan van lap
E-mail:cuacuonnhom@gmail.com
Lượt xem: 94
Để đăng tin lên mục SIÊU VIP soạn: VIP 1508019 gửi 8536(giá 5000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: VIP 1508019 gửi 8336(giá 3000đ/SMS) Huong dan dang tin VIP qua SMS Hướng dẫn
Chia sẻ bài với bạn qua:   share google Google    share facebook Facebook    share twitter twitter

comments Thông tin phản hồi (0)


Off Telex VNI VIQR
Gửi tin nhắn tới: phan van lap
Off Telex VNI VIQROff Telex VNI VIQR

Tin đăng cùng hạng mục